Thời điểm vàng đầu tư BĐS căn hộ tại miền đất hứa phía nam Nha Trang